Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
812 postów 2242 komentarze

krzysztofjaw

krzysztofjaw - Właściwie: Krzysztof Jaworucki. KONSERWATYSTA W IDEI I WARTOŚCIACH ŻYCIOWYCH, KONSERWATYWNY LIBERAŁ W GOSPODARCE. EKONOMISTA I FINANSISTA. PATRON DUCHOWY: BŁ. JERZY POPIEŁUSZKO, AUTORYTET MORALNO-ETYCZNY: ŚW. JAN PAWEŁ II, MENTOR POLITYCZNY: E. B

Klęska naszych czasów - globalistyczne korporacje

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ogólne zasady i prawa funkcjonowania wolnego rynku głoszone przez przedstawicieli ekonomi klasycznej i neoklasycznej są obecnie fikcją i tak naprawdę były realne przez bardzo krótki czas, o ile w ogóle.

Swego czasu podejmowałem już ten temat w notce sprzed lat zatytułowanej: "Klęska naszych czasów - tzw. kapitalizm państwowo-korporacyjny! [1]". Od tego czasu jednak przeczytałem wiele książek na ten temat i moje poglądy częściowo zmieniły się jednoznacznie ku stwierdzeniu, iż klęską naszych czasów jest nie kapitalizm państwowo-korporacyjny, ale władza kilku wielkich wielkich korporacji nad poszczególnymi narodami i ogólnie nami, ludźmi. Nie oznacza to jednak, że dane korporacje nie współpracują z poszczególnymi władzami określonych państw, ale to one dyktują warunki tej współpracy.

 

Ogólne zasady i prawa funkcjonowania wolnego rynku głoszone przez przedstawicieli ekonomi klasycznej i neoklasycznej są obecnie fikcją i tak naprawdę były realne przez bardzo krótki czas, o ile w ogóle.

 

"Niewidzialna ręka rynku" i "wolna konkurencja" A. Smitha tak naprawdę były i są wspaniałą teorią ekonomiczną, która w konfrontacji z rzeczywistością nigdy na przestrzeni dziejów nie występowała w skali makroekonomicznej a w skali mikroekonomicznej tylko cząstkowo. Zawsze były różnego rodzaju ograniczenia i oddziaływania otoczenia zewnętrznego, które wpływały na teoretyczny model praw podaży i popytu, de facto podważając ich istotę.

 

Cła, podatki, prawa gospodarcze, kodeksy handlowe, protekcjonizm gospodarczy, kursy walutowe, banki centralne i ich stopy procentowe, pieniądz fiducjarny, giełdy finansowo-walutowe, monopole, oligopole, zmowy cenowe, alianse strategiczne, sztuczne i arynkowe generowane skłonności do akumulacji czy inwestycji i wiele innych faktycznie dziejących się procesów gospodarczych zawsze miały wpływ na podejmowane aktywności gospodarcze jednostek a w skali ogólnej stawały się instrumentami ich kontroli i ograniczenia wolności w podejmowaniu decyzji oraz często determinowały ich kierunek.

 

Dwa podstawowe teoretyczne modele gospodarcze, zarówno tak zwany kapitalizm oraz ogólnie komunizm (marksizm/socjalizm/realny socjalizm) były z gruntu niewykonalne, przy czym ekonomiści kapitalistyczni starali się tworzyć własne teorie ex post, czyli po zadzianiu się pewnych procesów ekonomicznych a K. Marks stworzył teorię ex ante opartą tylko i wyłącznie na swoich marzeniach i mrzonkach.

 

Dzieje gospodarcze świata są fascynujące i zachęcam do ich zgłębiania, bo brakuje nam wszystkim tej wiedzy, która wyjaśniałaby to, z czym borykamy się każdego dnia i pozwoliłaby na zrozumienie wielu decyzji podejmowanych na najwyższych szczeblach decyzyjnych.  Ich opis zająłby setki stron, więc na potrzeby tegoż tekstu chciałbym powiedzieć tylko tyle, że na świecie obecnie, ale i dużo wcześniej mamy do czynienia z władzą kilku ponadnarodowych korporacji. I ta władza rośnie z każdym dziesięcioleciem według dawno założonych planów zawartych m.in. w tzw. "Mapie Gomberga", gdzie widzimy, że już w czasie II Wojny Światowej wielkie korporacyjne rodziny planowały Nowy Ład, Nowy Porządek Świata (NWO) i ich cele są konsekwentnie realizowane (z niewielkimi modyfikacjami) przez cały okres powojenny i nie widać końca wzrost.

 https://www.youtube.com/watch?v=L3jTHS_RXR0&feature=emb_logo

 

 

Są trzy podmioty owego kapitalizmu korporacyjnego. Nadrzędną rolę pełnią  globalne monopolistyczne oraz oligopolistyczne korporacje, zarządzane przez nie państwa lub międzynarodowe związki państw i instytucje (np. UE, NAFTA i inne)  oraz rzesza pracowników najemnych owych korporacji. Coraz mniejsze znaczenie - lub już całkowicie je unicestwiono - mają mali i średni przedsiębiorcy, którzy jeśli nawet coś niszowego i wspaniałego wykreują, to i tak po czasie zostają zmuszeni do podporządkowania się korporacjom. Mechanizmy nacisku wielkich na małych i średnich są różnorakie, ale możemy je sprowadzić do pieniądza, czyli finansów oraz globalnych możliwości sprzedaży i kreowania postaw oraz potrzeb coraz bardziej zhomogenizowanych konsumentów. Te zjawiska ekonomiczno-gospodarcze często nazywane są globalizacją, ale jest to pojęcie "wytrych", które ukrywa tak naprawdę przejęcie przez korporacje całości produkcji, handlu, finansów i usług oraz przejęcie wpływu na podaż i popyt swoich produktów. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że owe korporacje niszczą wszystkie konkurencyjne organizacje oraz już nie dążą do zaspokojenia naturalnych potrzeb konsumentów, ale dążą do kreacji tych potrzeb, ukształtowania nowego "zmanipulowanego i jednorodnego pod względem potrzeb" odbiorcy (homogenizacja).

 

Przez stulecia wytworzyła się pewna grupa bardzo bogatych przedsiębiorców i ich rodzin, która właścicielsko kontroluje niemal 80% całego światowego kapitału gospodarczo-finansowego. Nastąpiła centralizacja i koncentracja tegoż kapitału w rękach bardzo wąskiej grupy ludzi, która kontroluje tysiące firm rozsianych w każdym zakątku świata. W ich rękach jest niemal całość handlu, produkcji i usług (w tym finansowych - banki!), czyli wszystko to, co jest tzw. realną gospodarką.

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=LQkb-LOP4Ps&feature=emb_logo 

(polecam przeczytanie ostatniej promowanej książki)

 

Przez te stulecia doszło do likwidacji tzw. klasy średniej, czyli małych i średnich rodzinnych firm, które na początku kapitalizmu stanowiły podstawę rozwoju indywidualnego oraz bogactwa społeczeństw i państw. Wielkie korporacje dysponując ogromnymi środkami finansowymi i dzięki temu mające możliwość dumpingowej strategii wobec konkurencji skutecznie zniszczyły wiele firm przejmując ich know-how oraz segmenty rynku.

 

Dziś mamy do czynienia z czystym monopolem w niektórych gałęziach gospodarki światowej oraz oligopolem w innych, przy czym należy zaznaczyć, że nawet oligopole funkcjonują na zasadach tzw. aliansów strategicznych, czyli "golfowego" umówienia się szefów owych firm co do podziału rynku, kategorii produktów oraz ich cen. Korporacje te zarządzają niemal wszystkimi markami oferowanymi na rynku i każda z nich posiada tysiące rozsianych na świecie firm, przy czym trzeba sobie uzmysłowić, że te "pośrednie" firmy właśnie do tych globalistycznych korporacji należą i prowadzą zdywersyfikowaną działalność np. w sektorach: finansowym, produkcyjnym, handlowym, usługowym, np. dr Oetker ma firmy spożywcze, finansowe, firmy alkoholowe, sieć pizzerii, itd. a to tylko jeden przykład, bo tak naprawdę nawet ta firma jest uzależniona od wąskiego kilkuosobowego grona właścicieli wielkich globalnych korporacji i ich funduszy, gdzie tak naprawdę główną rolę odgrywa rodzina Rothschildów i ich biznesowych przyjaciół.

 

Owa monopolistyczna i quasi monopolistyczna pozycja korporacji międzynarodowych ma wielkie i negatywne znaczenia dla nas wszystkich. Kupujemy to, co one chcą żebyśmy kupowali, mogą oferować nam nawet produkty dla nas szkodliwe (np. GMO) czy też kreować nasze mody, gusta i potrzeby. Stajemy się ubezwłasnowolnioną masą konsumentów a dodatkowo masą będącą coraz bardziej zadłużoną wobec tych korporacji, m.in. banków czy też uzależnieni od sprzedaży ratalnej. Brak pewności i bezpieczeństwa finansowego, zniewolenie kredytem (zadłużeniem) i zmanipulowani powoli przestajemy być myślącymi "homo sapiens". Dodatkowo jesteśmy coraz bardziej zniewalani intelektualnie i duchowo ideologią lewacką, demoliberalną oraz zmuszani do powszechnej autocenzury własnych myśli (tzw.: wyniszczającej  tolerancji i politpoprawności).

 

W tej finansowej i ogólnie gospodarczej dominacji wielkich korporacji podrzędną aczkolwiek ważną rolę odgrywają poszczególne państwa oraz ich przywódcy. Ich siła gospodarcza, polityczna oraz militarna decyduje jaki wpływ mają na międzynarodowy podział rynku i zysków oraz przywilejów i możliwości rozwoju, także własnych gospodarek, firm i własnych obywateli. Państwa też mają swoje budżety, możliwości prawne i mogą  z sukcesem wpływać na rozwój korporacji, które są narodowo tożsame lub też sprzyjające owym państwom. Nie jest tak - jak nam wmawiano przez niemal 30 lat zniewolenia i wyprzedaży Polski - kapitał ma własną narodowość i często nawet właśnie ta etniczna narodowość decyduje o poszczególnych decyzjach korporacyjnych.

 

Oczywiście korporacje starają się całkowicie zdominować poszczególne państwa i ich związki ponadnarodowe. Mają wielkie pieniądze i rzesze swoich lobbystów (agentów wpływu). Dla nich idealnym modelem byłoby gdyby mogły decydować o wszystkim i w końcu przejąć tradycyjne role polityczno-społeczno-ekonomiczne jakie do tej pory były zarezerwowane dla określonych państw i ich praw oraz przywódców. Stąd np. realizującymi ich cele i zresztą utworzonymi przez nich są zapisy umów CETA i TTIP. Każde państwo, które chciałoby uniknąć zdominowania go przez korporacje winno być przeciwne tym umowom. Dotyczy to także związków państw jak np. UE i inne światowe unie [2].

 

Korporacje przemysłowo-handlowo-usługowo-finansowe i państwa stały się dominującymi podmiotami gospodarki światowej. Ich decyzje stały się wzajemnie wobec siebie uzależnione i na siebie wpływające na zasadzie sprzężenia zwrotnego, przy czym korporacje międzynarodowe zyskały w tych kontaktach rolę nadrzędną.

 

Kiedyś bardzo modna wśród ekonomistów była tzw. teoria konwergencji, czyli długookresowego zbliżania się modeli gospodarek kapitalistycznych i socjalistycznych. Dziś można powiedzieć, iż ta idea się ziszcza na naszych oczach i wbrew nam wszystkim, ludziom. Bo tak naprawdę obie idee były wytworzone przez jedne grono decydentów i zarówno Rewolucja Francuska, Bolszewicka, jak i I i II WŚ były przez tą grupę wykreowane. I nie są to żadne tzw. teorie spiskowe.

 

Warto byłoby abyśmy w jakiś sposób zaczęli przeciwstawiać się ubezwłasnowalniającemu nas gospodarczemu monopolowi korporacyjnemu. Możemy to zrobić jedynie poprzez nasze decyzje konsumenckie, decyzje zakupu. Dla korporacji jedynie utrata zysków i tzw. imagu ma sens.

 

Oczywiście jest jeszcze sfera pozamaterialna i tutaj też możemy przeciwstawić się dążności rodzin korporacyjnych do ukształtowania z ludzi jednorodnych i bezmyślnie uśmiechniętych konsumentów i niewolników godzących się na własne zniewolenie w ramach NWO i Jednego Rządu Światowego. W tym obszarze musimy wrócić do tradycyjnego naszego modelu funkcjonowania jako wolnych i posiadających wiedzę oraz poczucie godności jednostek ludzkich, zarówno w obszarze społecznym, jak i ekonomicznym.

 

Oby ta klęska naszych czasów w postaci anormalnego kapitalizmu państwowo-korporacyjnego okazała się w końcu - mimo wszystko- naszym zwycięstwem, zwycięstwem człowieczeństwa. Można się tylko cieszyć, że powoli ludzie przytomnieją i zauważają zgubne dla nich skutki działań owego organizmu. Zaczynają dostrzegać to całe zło i podejmują coraz bardziej trafne decyzje w ramach tych możliwości, jakie im jeszcze zostały, np. wybory.

 

Pozdrawiam

 

[1] https://krzysztofjaw.blogspot.com/2016/12/kleska-naszych-czasow-tzw-kapitalizm.html

 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

© Krzysztof Jaworucki (krzysztofjaw)

http://krzysztofjaw.blogspot.com/

kjahog@gmail.com

 

KOMENTARZE

 • Ap 18
  Babilonie, stolico potężna!
  Bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł!"
  11 A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią,
  bo ich towaru nikt już nie kupuje:
  12 towaru - złota i srebra,
  drogiego kamienia i pereł,
  bisioru i purpury,
  jedwabiu i szkarłatu,
  wszelkiego drewna tujowego i przedmiotów z kości słoniowej,
  wszelkich przedmiotów z drogocennego drewna, spiżu, żelaza, marmuru,
  16 "Biada, biada, wielka stolico,
  odziana w bisior, purpurę i szkarłat,
  cała zdobna w złoto, drogi kamień i perłę,
  17 bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo!"
  20 Wesel się nad nią, niebo, i święci, apostołowie, prorocy, bo przeciw niej Bóg rozsądził waszą sprawę».

  Tutaj jest wyjaśnione, jak te gadzinowe korporacje pokonać. Tyle, że najpierw musimy się zjednoczyć i razem stanąć do walki.
 • .
  "Możemy to zrobić jedynie poprzez nasze decyzje konsumenckie, decyzje zakupu."

  Nawet Autor nie zauważa, że tym końcowym, podsumowującym stwierdzeniem podkreśla istnienie i funkcjonowanie kapitalizmu, tym samym umniejszając znaczenie wypisanej wcześniej tyrady.
  To twierdzenie oznacza bowiem, że nasze decyzje konsumenckie mają moc i siłę zmiany tych wszystkich układów, które Autor wymienił. Ta zaś moc i siła naszych decyzji konsumenckich oznacza moc i siłę RYNKU, będącego podstawą kapitalizmu.
 • Wolny rynek ? To tylko propagandowy frazes.
  Idzie o władzę nad światem a cala reszta to czysta propaganda.
  Wolny rynek tak ale tylko wtedy gdy mafia ma przewagę gospodarczą i wtedy wolny rynek ma otwierać przed ekspansją mafii nowe terytoria do podbicia gospodarczego.
  Gdy mafia traci przewagę gospodarczą jak w przypadku Chin to wolnego rynku już nie ma są sankcje, cła, szykany...szantaże..

  Tylko idiota wierzy w hasła głoszone przez mafię żydowską.
  one wszystkie są bronią mafii, narzędziem do uzyskiwania jakichś celów.
  Mieliśmy wolne media .. czyli propagandę mafii a pojęcie wolności dla mediów miało otwierać granice przed propagandą mediów mafijnych...
  Gdy pojawiły się media demaskujące propagandę mediów mafijnych natychmiast skończyły się wolne media a zaczęła się cenzura, ograniczenia mediów niezależnych od mafii..
  Było pojęcie praw człowieka gdy mafii było to na rękę ale te prawa natychmiast znikały gdy mafią uznawała że mordując na masową skalę szybciej osiągnie swoje cele (Irak, Syria, Libia, Jugosławia).

  Ogólnie warto rozumieć że wszystko co mówi mafia to tylko doraźne narzędzie a nie jakaś głębsza zasada.
  Mafia nie ma zasad w odniesieniu do świata zewnętrznego...
  Wszystko to tylko propaganda mająca ułatwiać mafii pokonywanie opornych.

  Dzisiaj mamy atak na kulturę polską postaci lansowania LGBT.
  To jest niszczenie Polskiej kultury a wymuszanie akceptacji dla zdegenerowanej kultury żydowskiej.. gdzie homoseksualizm jest akceptowalną normą.

  Poprawność polityczna to też tylko propaganda mająca na celu zatkanie gęby krytykom mafii.
  Mowa nienawiści dokładnie to samo ...kneblowanie krytyki.
  no słynny antysemityzm to wprost selektywne blokowanie krytyki mafii żydowskiej.

  Mafia manipuluje zachodem a tym samym światem ...
  Kraje powinny bronić swojej kultury narodowej..
 • @Oscar 08:25:52
  Jest odwrotnie. Wielcy "kapitaliści" chcą wolnego rynku gdy są słabsi. Np. od Chin. A jak Chiny nie godzą się na "wolny rynek" to są szykany. Natomiast gdy ktoś zdobywa monopol czy oligopol, to zdobywa wpływ na polityków, a by zwalczać administracyjno-prawnie wszelką konkurencję. Wielcy nie chcą wolnego rynku, odkąd stali się wielkimi.
 • @programista 07:39:53
  Problemem jest to, że jest kilka ponadnarowdowych korporacji, które posiadają razem około 80% globalnego rynku konsumenckiego i inwestycyjnego. Tak więc mamy sytuację, że jesteśmy "zmuszani" do dokonywania zakupów od tych korporacji. Walka konkurencyjna między nimi nie istnieje a są tylko alianse (porozumienia) strategiczne w zaciszu gabinetów na ostatnim piętrze lub na spotkaniach "golfowych". Obecnie konsument tak naprawdę nie ma wyboru. Mógłby mieć gdyby nie zniszczono klasy średniej.
  Owszem możemy np. nasze decyzje konsumenckie przenieść na zakup produktów regionalnych, ale raczej tylko w "spożywce", bowiem molochy przemysłowe to obecnie albo monopol albo oligopol.

  Proszę zauważyć, że nawet na tradycyjnym targu już nie ma konkurencji, bo istnieje zmowa cenowa sprzedających owoce czy warzywa, to co mówić o rynku globalnym?

  Pozdrawiam
 • Oglądałem wypowiedź szefa komitetu wyborczego Dudy.
  Przerażające.
  Baba w stylu żony Rokity (pamiętacie ją) czyli żydówka mówiąca po Polsku z wyraźnym obcym akcentem ...
  wymawiała same słuszne sentencje ale tak sztucznie tak nieszczerze że biło to po oczach...
  Znowu nam żydzi wybierają Prezydenta..
  To żadna nowość to tylko kolejne przykre dla Polaków potwierdzenie.

  Byłem w szoku ... zniesmaczony.. wk..wiony...

  Kiedy w końcu Polska znowu stanie się suwerennym krajem w którym Polacy narodowości Polskiej będą rządzić .. a nie różni przebierańcy.

  Powinno powstać prawo karzące przebierańców za podawanie się za Polaków. Polak to Narodowość... przebieraniec innej narodowości nie może być Polakiem tak jak pies nie może być kotem a szympans gorylem.
  Przebieraniec może mówić o tym że ma obywatelstwo Polskie ale nie że jest Polakiem bo to jest kłamstwo, oszustwo, podszywanie się pod cudzą tożsamość.
  I na tym tle uczciwa wydaje się nazwa Platformy obywatelskiej...to są obywatele ale nie Polacy... to partia mniejszości narodowych w Polsce.
  (żydzi, Niemcy, Ukraińcy..)
 • @Oscar 08:25:52
  Masz dużo racji, ale nie używaj zwrotu "mafia żydowska", ale na przykład "syjonistyczne korporace". Mafia żydowska odnosi się bowiem do rasowej gradacji człowieka, syjonizm odnosi się do poglądów określonej nacji a to duża różnica, jak na przykład: nacjonalizm vs szowinizm i rasizm.
  Pozdrawiam
 • @krzysztofjaw 08:39:57
  Może masz rację...
  ja używam pojęcia mafia żydowska w znaczeniu takim samym jak mafia włoska, sycylijska, japońska czy ruska.
  mafia czyli organizacja przestępcza powiązana z władzą...
  mafia żydowska jest globalna i dlatego najgroźniejsza dla świata ze wszystkich innych znanych mafii.
  Ta mafia idzie po władzę nad światem.
 • @krzysztofjaw 08:37:02
  Odniosłem się dokładnie do tego co sam Pan napisał w swoim artykule. A napisał Pan tak:

  "Warto byłoby abyśmy w jakiś sposób zaczęli przeciwstawiać się ubezwłasnowalniającemu nas gospodarczemu monopolowi korporacyjnemu. Możemy to zrobić jedynie poprzez nasze decyzje konsumenckie, decyzje zakupu."

  jeżeli teraz w komentarzu Pan zmienia sens tej wypowiedzi słowami:

  "Owszem możemy np. nasze decyzje konsumenckie przenieść na zakup produktów regionalnych, ale raczej tylko w "spożywce""

  to warto by było dla uczciwości wobec czytelników taką zmianę zdania podać w głównym tekście.
 • @Oscar 08:25:52
  Masz rację, wolny rynek to fikcja (chociaż są wyjątki).
  Jednak mieszając do tego LGBT itp. trochę się ośmieszasz. Nikt tego nie lansuje, tym bardziej ze względów gospodarczych. Jest jednak coś w tym. Swego czasu (przed II wś) w USA była modna na tolerancję dla homoseksualistów. Zadziałało to tak że niektórzy ,,normalni'' udawali homosi bo łatwiej było załapać się do jakiejś roboty, filmu itp. Homoseksualizmem nie można się zarazić, ani go przejąć. Ale w niektórych warunkach sporo się ludzi przemoże żeby osiągnąć swój cel, karierę. Masz przykład z ostatnimi aferami w USA. Aktorki i to nie jakieś z drugiej ławki łaziły na kolacyjki (chociaż wiedziały jak się skończą) żeby dostać wymarzoną rolę czy udział w hicie filmowym.
 • @programista 08:55:21
  Może i faktycznie się zagalopowałem z tymi decyzjami konsumenckimi ale one nie zmieniają całości kontekstu mojej notki, choć może to wprowadzić w błąd. Stąd taka a nie inna odpowiedź na Pański komentarz.
  Pozdrawiam
 • Ja to opisane zjawisko przez Autora
  nazywam - przerobem ludzkości stworzonej przez Boga na szatańskie odchody - przez czarci pomiot. Pomyśleć tylko, że cały ten w/w proces zaczął się od kuszenia Ewy podpartego obiecankami - cacankami. To przecież właśnie podstawą zniewolenia ludzi przez czarci pomiot jest nadal niezmienne kuszenie podparte obiecankami - cacankami - i ludzie jak ta Ewa - do dzisiaj temu ulegają - zawsze kończą z ręką w nocniku - czyli szlabanem na Niebo po śmierci.
  Wniosek?
  Bóg Ojciec dał ludziom Syna Jezusa Chrystusa, dał rozum i wolną wolę i nie zrobił tego dla jaj!
  Na koniec - nawet idiota nauczy się, że gorącego nie należy dotykać - choćby miał się tego nauczyć dopiero za n-tym dotknięciem - więc nadzieja jest. Nadzieja jest, że w końcu ludziska po owocach ich poznają i pójdą po rozum do głowy - pójdą i nie wrócą z pustymi rękami. Zresztą gdyby człowiek nie miał szans tutaj z czarcim pomiotem - to po co byłby Bogu ten eksperyment ziemski z ludźmi i owym - czarcim pomiotem.
 • END GAME USA- Tlumaczenie -USA i Chiny spiskują, by rozerwać Rosję na strzępy! Chiny sprzedały się Ameryce!
  https://www.youtube.com/watch?v=_Q5GSxhDFKY

  A Turcja igra z ogniem .Czy to tez czesc planu wobec Rosji -Anna News - YouTube
  www.youtube.com › channel
  Tłumaczenie strony
  ANNA-News — сетевое аналитическое информационное агентство,основанное 10 июля 2011 года, ... Сирийские хроники / Syrian chronicles Play all.https://www.youtube.com/watch?v=993zjJeYXHY
 • @demonkracja 10:14:21
  W kategoriach wiary to, co Pan pisze dzieje się faktycznie.
  Pzdr

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej